Contenuto principale

Esame Cintura Gialla 8° Kyu

WADO-KAI KARATE DO SHIN GI TAI ITALIA

JAPAN KARATEDO FEDERATION OF WADO-KAI – BRANCH N. 424004

PROGRAMMA ESAME 8° KYU – CINTURA GIALLA

KIHON
Junzuki Chudan

Gjakuzuki Chudan

Jodan Uke

Chudan Uchi Uke

Chudan Soto Uke

Gedan Barai

IPPON KUMITE

SANBON KUMITE
Sanbon Jodan: Ipponme

Sanbon Chudan: Ipponme

KATA
Kihon Kata

Pinan Nidan