Contenuto principale

Esame Cintura Arancione 7° Kyu

WADO-KAI KARATE DO SHIN GI TAI ITALIA

JAPAN KARATEDO FEDERATION OF WADO-KAI – BRANCH N. 424004

PROGRAMMA ESAME 7° KYU – CINTURA ARANCIONE

 

KIHON
Junzuki Chudan

Gyakuzuki Chudan

Junzuki No Tsukkomi

RENZOKUWAZA
Maegeri/Mawashigeri/Gyakuzuki Chudan
Kizamizuki/Gyakuzuki Chudan
Zenshin Jodanzuki/Gyakuzuki Chudan

SANBON KUMITE
Sanbon Jodan: Nihonme

Sanbon Chudan: Nihonme

OHIO KUMITE
Ipponme

KATA
Pinan Nidan
Pinan Shodan