Contenuto principale

Esame Cintura Verde 6° Kyu

WADO-KAI KARATE DO SHIN GI TAI ITALIA

JAPAN KARATEDO FEDERATION OF WADO-KAI – BRANCH N. 424004

PROGRAMMA ESAME 6° KYU – CINTURA VERDE

KIHON
Junzuki Chudan

Gyakuzuki Chudan

Junzuki No Tsukkomi

Gyakuzuki No Tsukkomi

RENZOKUWAZA
Tobikomizuki/Maegeri/Gyakuzuki Chudan
Mawashigeri/Ushirogeri/Gyakuzuki Chudan
Maegeri/Sokutogeri/Gyakuzuki Chudan
Surikomi Maegeri/Mawashigeri/Uraken Jodan

SANBON KUMITE
Sanbon Jodan: Sanbonme - Yohonme

Sanbon Geri: Ipponme - Nihonme

OHIO KUMITE
Nihonme

KATA
Pinan Shodan
Pinan Sandan