Contenuto principale

Esame Cintura Blu 5° Kyu

WADO-KAI KARATE DO SHIN GI TAI ITALIA

JAPAN KARATEDO FEDERATION OF WADO-KAI – BRANCH N. 424004

PROGRAMMA ESAME 5° KYU – CINTURA BLU

KIHON
Kette Junzuki Chudan

Kette Gyakuzuki Chudan

Kette Junzuki No Tsukkomi

Kette Gyakuzuki No Tsukkomi

RENZOKUWAZA
Tobikomizuki/Maegeri/Mawashigeri/Gyakuzuki Chudan
Maegeri/Nagashizuki/Gyakuzuki Chudan
Mawashigeri/Sokutogeri/Uraken Uchi/Gyakuzuki Chudan
Maegeri/Uchi Uke/Gyakuzuki Chudan

SANBON KUMITE
Sanbon Geri: Sanbonme - Yohonme

OHIO KUMITE
Sanbonme

KIHON KUMITE
Ipponme

KATA
Pinan Sandan
Pinan Yondan