Contenuto principale

Esame Cintura Marrone 3° Kyu

 WADO-KAI KARATE DO SHIN GI TAI ITALIA

JAPAN KARATEDO FEDERATION OF WADO-KAI – BRANCH N. 424004

PROGRAMMA ESAME 3° KYU – CINTURA MARRONE

KIHON
Junzuki Chudan - Kette Junzuki Chudan

Gyakuzuki Chudan - Kette Gyakuzuki Chudan

Junzuki No Tsukkomi - Kette Junzuki No Tsukkomi

Gyakuzuki No Tsukkomi - Kette Gyakuzuki No Tsukkomi

RENZOKUWAZA
Surikomi Maegeri/Gyakuzuki Chudan/ Mawashigeri
Maegeri/Kizamizuki/Gyakuzuki Chudan/Nagashizuki
Zenshin Uraken Uchi/Gyakuzuki Chudan/Mawashigeri/Gyakuzuki Chudan

OHIO KUMITE
Gohonme
Ropponme

KIHON KUMITE
Ipponme
Nihonme 

KATA
Pinan Godan
Tokui Kata Pinan (1)