Contenuto principale

Esame Cintura Marrone 2° Kyu

WADO-KAI KARATE DO SHIN GI TAI ITALIA

JAPAN KARATEDO FEDERATION OF WADO-KAI – BRANCH N. 424004

PROGRAMMA ESAME 2° KYU – CINTURA MARRONE

KIHON
Junzuki Chudan - Kette Junzuki Chudan

Gyakuzuki Chudan - Kette Gyakuzuki Chudan

Junzuki No Tsukkomi - Kette Junzuki No Tsukkomi

Gyakuzuki No Tsukkomi - Kette Gyakuzuki No Tsukkomi

RENZOKUWAZA
Surikomi Sokuto Chudan/Ushirogeri/ Mawashigeri/Gyakuzuki Chudan
Maegeri/Nagashizuki/Gyakuzuki Chudan
Kizamizuki/Zenshin Jodanzuki/Gyakuzuki Chudan/Surikomi Maegeri

OHIO KUMITE
Ropponme
Nanahonme 

KIHON KUMITE
Ipponme
Nihonme
Sanbonme

KATA
Pinan Godan
Naihanchi
Tokui Kata Pinan (1)