Contenuto principale

Esame Cintura Marrone 1° Kyu

WADO-KAI KARATE DO SHIN GI TAI ITALIA

JAPAN KARATEDO FEDERATION OF WADO-KAI – BRANCH N. 424004

PROGRAMMA ESAME 1° KYU – CINTURA MARRONE

KIHON
Junzuki Chudan - Kette Junzuki Chudan

Gyakuzuki Chudan - Kette Gyakuzuki Chudan

Junzuki No Tsukkomi - Kette Junzuki No Tsukkomi

Gyakuzuki No Tsukkomi - Kette Gyakuzuki No Tsukkomi

RENZOKUWAZA
Surikomi Sokuto Chudan/Ushirogeri/Mawashigeri/Gyakuzuki Chudan/Uraken Uchi
Maegeri/Mawashigeri/Ushirogeri/Uraken Uchi/Gyakuzuki Chudan
Surikomi Deashibarai/Ushirogeri/Gyakuzuki Chudan

OHIO KUMITE
Nanahonme
Hachihonme