Contenuto principale

Programma 1° Dan

WADO-KAI KARATE DO SHIN GI TAI ITALIA
JAPAN KARATEDO FEDERATION OF WADO-KAI – BRANCH N. 424004

PROGRAMMA ESAME CINTURA NERA 1° DAN

KIHON
Junzuki - Kette Junzuki

Gyakuzuki - Kette Gyakuzuki

Junzuki No Tsukkomi - Kette Junzuki No Tsukkomi

Gyakuzuki No Tsukkomi - Kette Gyakuzuki No Tsukkomi

Tobikomizuki

Nagashizuki

KATA
Pinan Shodan

Pinan Nidan

Pinan Sandan

Pinan Yondan

Pinan Godan

Chinto o Seishan

Tokui Kata (1 Kata)

KIHON KUMITE
Ipponme

Nihonme

Sanbonme

Yohonme

Gohonme