Contenuto principale

Programma 2° Dan

WADO-KAI KARATE DO SHIN GI TAI ITALIA
JAPAN KARATEDO FEDERATION OF WADO-KAI – BRANCH N. 424004

PROGRAMMA ESAME CINTURA NERA 2° DAN

KIHON
Junzuki - Kette Junzuki
Gyakuzuki - Kette Gyakuzuki
Junzuki No Tsukkomi - Kette Junzuki No Tsukkomi
Gyakuzuki No Tsukkomi - Kette Gyakuzuki No Tsukkomi
Tobikomizuki
Nagashizuki

KATA
Pinan Shodan
Pinan Nidan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Chinto
Seishan
Tokui Kata (2 Kata)

KIHON KUMITE
Ipponme
Nihonme
Sanbonme
Yohonme
Gohonme
Ropponme
Nanahonme

TEORIA