Contenuto principale

Programma 1° Dan over 50

WADO-KAI KARATE DO SHIN GI TAI ITALIA
JAPAN KARATEDO FEDERATION OF WADO-KAI – BRANCH N. 424004

PROGRAMMA ESAME CINTURA NERA 1° DAN – OVER 50

Kihon

Junzuki - Kette Junzuki

Gyakuzuki - Kette Gyakuzuki

Junzuki no tsukkomi - Kette Junzuki no tsukkomi

Gyakuzuki no tsukkomi - Kette Gyakuzuki no tsukkomi

Tobikomizuki

Nagashizuki

Kata

Due Pinan Kata

Chinto o Seishan

Un Tokui Kata (no Pinan Kata)

Kihon Kumite

Due Kihon a scelta