Contenuto principale

Programma 2° Dan over 50

WADO-KAI KARATE DO SHIN GI TAI ITALIA
JAPAN KARATEDO FEDERATION OF WADO-KAI – BRANCH N. 424004

PROGRAMMA ESAME CINTURA NERA 2° DAN – OVER 50

Kihon

Kette Junzuki

Kette Gyakuzuki

Kette Junzuki no tsukkomi

Kette Gyakuzuki no tsukkomi

Tobikomizuki

Nagashizuki

Kata

Tre Pinan Kata

Chinto o Seishan

Due Tokui Kata (no Pinan Kata)

Kihon Kumite

Quattro Kihon a scelta

Teoria